Habilitačná prednáška JUDr. Tibora Semana, PhD.

dňa 12. októbra 2017 (štvrtok) o 14.00 hod. v IURIDICU


11. 09. 2017 11.50 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 12. októbra 2017 (štvrtok) o 14.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Verejná správa v správnom súdnictve“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Tibora Semana, PhD.,

pedagóga z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva a správneho práva,

na tému:

Uplatňovanie analógie v konaní o správnych deliktoch“,

v odbore 3.4.4. správne právo.