Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z PREDMETU HOSPODÁRSKE PRÁVO denná aj externá forma


19. 04. 2022 11.27 hod.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave

v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2022, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, v aktuálnom znení a v korelácii s Opatrením č. 1/2022 v aktuálnom znení  

i n f o r m u j e 

o spôsobe realizácie PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA* pri predmete Hospodárske právo pre bc. stupeň štúdia 

- v dennej forme v riadnom termíne, ktorý sa uskutoční vo štvrtok, dňa 05.05. 2022 v čase od 18:15 – 19:40 prostredníctvom systému MOODLE.  

Študenti dennej formy sú povinní absolvovať PH  výlučne v čase určenom pre denných študentov.

V systéme MOODLE je vytvorený osobitný priečinok na realizáciu testov a zadaní súvisiacich s PH:pre externých študentov:

 

Názov priečinku  je: 2021/2022 Hospodárske právo_priebežné hodnotenie_písomná časť

 

link:
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=1950 

 


 

- v externej forme v riadnom termíne, ktorý sa uskutoční v sobotu, dňa 07.05. 2022 v čase od 10:00 – 12:00 prostredníctvom systému MOODLE.  

 

V systéme MOODLE je vytvorený pre externých študentov:

 

Názov priečinku  je: 2021/2022 Hospodárske právo pre externých študentov 

 

link:

 

https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=1302

 


 

Do uvedeného priečinka je študent daného predmetu povinný sa v čase konania priebežného hodnotenia prihlásiť, a to bez zadania osobitného kľúča. Následne bude mať študent prístup k testu v podobe zadania. Zadanie mu systém náhodne priradí z banky zadaní. Zadanie bude obsahovať otázky, na ktoré bude potrebné odpovedať priamo do formulára v MOODLE v stanovenom časovom limite 60 min. a vypracované zadanie elektronicky odovzdať.

 

Do pozornosti dávame aj nasledovné ustanovenia Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v aktuálnom znení (ďalej len "Študijný poriadok") ako aj ďalšie skutočnosti:

 

Podľa ods. 9 čl. 11 Študijného poriadku: Pri hodnotení študijných výsledkov je v skúšanom predmete skúšaný obsah tohto predmetu v súlade s informačným listom predmetu. Znenia základných otázok alebo zadaní, ktoré si študent náhodne vyberá alebo ktoré sú mu v zadané, sa musia týkať iba skúšaného predmetu. V primeranej miere môže pedagóg skúšať aj ďalšie inštitúty a súvislosti, ktoré sú potrebné na pochopenie a vysvetlenie obsahu skúšaného predmetu. 

 

Podľa ods. 10 čl. 11 Študijného poriadku:  Ak študent pri hodnotení študijných výsledkov alebo jeho časti v rámci predmetu preukázateľne podvádzal, hľadí sa na neho, ako keby túto kontrolu štúdia (skúšania) alebo jej časť neabsolvoval úspešne; pri časti priebežného hodnotenia nezíska za ňu žiadny bod a pri semestrálnej skúške bude hodnotený známkou FX. Takéhoto študenta pedagóg môže vykázať z miestnosti, v ktorej sa koná hodnotenie študijných výsledkov.

 

V zmysle vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme informovať, že systém Moodle obsahuje plug-in na identifikovanie plagiátorstva.

 

Podľa ods. 1 čl. 15 Študijného poriadku: Študenti majú právo pri všetkých formách hodnotenia študijných výsledkov vrátane hodnotenia predmetov štátnej skúšky používať nekomentované právne predpisy v písomnej forme, nahliadať do nich a narábať s nimi počas skúšania i v čase určenom na prípravu. Toto ustanovenie sa nepoužije na tie predmety, pri ktorých to výslovne vylúči informačný list predmetu.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám veľa úspechov.

 

Katedra obchodného a hospodárskeho práva PraF UK

 

 

* Priebežné hodnotenie je imanentnou súčasťou kombinovanej formy hodnotenia predmetu Hospodárske právo, z ktorej môžete získať spolu max. 51b (písomná časť max. 40b.  +  aktivita a dobrovoľné zadanie max. 11b). Minimálny počet bodov, ktoré je potrebné získať z priebežného hodnotenia, aby bol študent pripustený na ústnu skúšku je 30 b.