Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

LS_21/22_OZNAM K REALIZÁCII PH z ObP I_ext.


09. 03. 2022 11.26 hod.

 

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. č. 10/2021, ktorým sa prijímajú opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, informuje o spôsobe realizácie PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA pri predmete Obchodné právo 1 pre štúdium v externej forme, v riadnom termíne:

1) PRIEREZOVÁ PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA v sobotu dňa 12.3. 2022 v čase od 16:30 – 19:30 za 51 b

min. počet bodov z PH, ktorý je podmienkou pre postup na ústnu skúšku je 31b. 

súhrnné info: 51b PRIEREZOVÁ PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA predstavuje 51% z celkového hodnotenia predmetu a 49% je záverečná ústna skúška 

V systéme MOODLE je vytvorený osobitný priečinok:

Do uvedeného priečinka je študent daného predmetu povinný sa v čase konania priebežného hodnotenia prihlásiť a to bez zadania osobitného kľúča. Následne bude mať študent prístup k testu v podobe prípadovej štúdie s otvorenými otázkami. Prípadovú štúdiu mu systém náhodne priradí z banky prípadových štúdií. Prípadová štúdia bude obsahovať skutkovú podstatu a otvorené otázky, na ktoré bude potrebné odpovedať priamo do formulára v MOODLE v stanovenom časovom limite 90 min a vypracované zadanie elektronicky odovzdať.

Do pozornosti dávame aj nasledovné ustanovenia Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v aktuálnom znení (ďalej len "Študijný poriadok"):

Podľa ust. čl. 14 ods. 5 Študijného poriadku pri kontrole štúdia je v skúšanom predmete skúšaný obsah tohto predmetu. V primeranej miere môže pedagóg skúšať aj inštitúty a súvislosti z prerekvizitného predmetu, ktoré sú potrebné na pochopenie a vysvetlenie obsahu skúšaného predmetu.

Podľa ods. 7 čl. 14 Študijného poriadku ak študent pri kontrole štúdia (skúšania) alebo jej časti preukázateľne podvádzal, hľadí sa na neho, ako keby túto kontrolu štúdia (skúšania) alebo jej časť neabsolvoval úspešne, pri časti priebežného skúšania nezíska za ňu žiadny bod a pri semestrálnej skúške bude hodnotený známkou FX.

Podľa ust. čl. 18 Študijného poriadku študent môže používať pri vypracovaní zadania nekomentované právne predpisy v listinnej podobe.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám veľa úspechov.