Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam k realizácii priebežného hodnotenia z ObP II _denná forma


24. 04. 2022 11.18 hod.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave

v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2022, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, v aktuálnom znení a v korelácii s Opatrením č. 1/2022 v aktuálnom znení  

i n f o r m u j e 

o spôsobe realizácie PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA v časti prierezovej prípadovej štúdie pri predmete Obchodné právo 2 pre bc. stupeň štúdia 

Priebežné hodnotenie prierezovou prípadovou štúdiou sa uskutoční v letnom semestri ak. roka 21/22 individualizovanou formou počas seminárov v týždni od 2.5. do 6.5. 2022. 

Študenti majú na vypracovanie prierezovej prípadovej štúdie  60 min. a môžu v zmysle študijného poriadku využívať len nekomentované právne predpisy v listinnej forme.

Súhrnne k hodnoteniu:

Min. počet bodov z priebežného hodnotenia, ktorý je podmienkou pre postup na ústnu skúšku je 30 b. 

Priebežné hodnotenie, ktoré tvorí 51% celkového hodnotenia predmetu a zodpovedá maximálne 51 bodom, je možné získať nasledovne:

-       41 bodov je možné získať za prierezovú prípadovú štúdiu 

-       10 bodov je možné získať počas semestra nasledujúcim spôsobom:

o   5 bodov je možné získať za aktivitu na hodine

o   5 bodov je možné získať za priebežné testy na platforme Moodle. 

Ústna skúška tvorí 49% z celkového hodnotenia.

KOHP dáva poslucháčom do pozornosti aj skutočnosť, že opravné termíny sa v súlade s čl. 13 Študijného poriadku budú realizovať v stanovených termínoch, ktoré budú zverejnené v systéme v AIS 2 (bude potrebné sa na ne riadne prihlásiť), a to na celú časť priebežného hodnotenia predmetu Obchodné právo I, t.j. za vypracovanie zadania bude možné získať 51b s odkazom na ods. 4 predmetného článku v znení: "Opravné termíny nahrádzajú priebežné hodnotenie ako celok, preto sa k ich výsledku nepripočítavajú body, ktoré študent získal v priebežnom skúšaní skôr." 

KOPHP dáva do pozornosti aj nasledovné ustanovenia Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v aktuálnom znení (ďalej len "Študijný poriadok") ako aj ďalšie skutočnosti:

Podľa ods. 9 čl. 11 Študijného poriadku: Pri hodnotení študijných výsledkov je v skúšanom predmete skúšaný obsah tohto predmetu v súlade s informačným listom predmetu. Znenia základných otázok alebo zadaní, ktoré si študent náhodne vyberá alebo ktoré sú mu v zadané, sa musia týkať iba skúšaného predmetu. V primeranej miere môže pedagóg skúšať aj ďalšie inštitúty a súvislosti, ktoré sú potrebné na pochopenie a vysvetlenie obsahu skúšaného predmetu. 

Podľa ods. 10 čl. 11 Študijného poriadku:  Ak študent pri hodnotení študijných výsledkov alebo jeho časti v rámci predmetu preukázateľne podvádzal, hľadí sa na neho, ako keby túto kontrolu štúdia (skúšania) alebo jej časť neabsolvoval úspešne; pri časti priebežného hodnotenia nezíska za ňu žiadny bod a pri semestrálnej skúške bude hodnotený známkou FX. Takéhoto študenta pedagóg môže vykázať z miestnosti, v ktorej sa koná hodnotenie študijných výsledkov.

Podľa ods. 1 čl. 15 Študijného poriadku: Študenti majú právo pri všetkých formách hodnotenia študijných výsledkov vrátane hodnotenia predmetov štátnej skúšky používať nekomentované právne predpisy v písomnej forme, nahliadať do nich a narábať s nimi počas skúšania i v čase určenom na prípravu. Toto ustanovenie sa nepoužije na tie predmety, pri ktorých to výslovne vylúči informačný list predmetu.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám veľa úspechov.

Katedra obchodného a hospodárskeho práva PraF UK