Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZS_21/22_EaP_HP_Oznam k realizácii Priebežného hodnotenia


24. 11. 2021 14.46 hod.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. č. 10/2021, ktorým sa prijímajú opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, informuje o spôsobe realizácie PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA pri predmete Hospodárske právo pre bc. stupeň štúdia EaP, v riadnom termíne, ktorý sa uskutoční 

 

v piatok dňa 03.12. 2021 od 09:30 prostredníctvom systému MOODLE.

 

V systéme MOODLE bude vytvorený osobitný priečinok:

https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2489

Do uvedeného priečinka je študent daného predmetu povinný sa v čase konania priebežného hodnotenia prihlásiť a to bez zadania osobitného kľúča. Následne bude mať študent prístup k testu.

 

Do pozornosti dávame aj nasledovné ustanovenia Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v aktuálnom znení (ďalej len "Študijný poriadok"):

Podľa ust. čl. 14 ods. 5 Študijného poriadku pri kontrole štúdia je v skúšanom predmete skúšaný obsah tohto predmetu. V primeranej miere môže pedagóg skúšať aj inštitúty a súvislosti z prerekvizitného predmetu, ktoré sú potrebné na pochopenie a vysvetlenie obsahu skúšaného predmetu.

Podľa ods. 7 čl. 14 Študijného poriadku ak študent pri kontrole štúdia (skúšania) alebo jej časti preukázateľne podvádzal, hľadí sa na neho, ako keby túto kontrolu štúdia (skúšania) alebo jej časť neabsolvoval úspešne, pri časti priebežného skúšania nezíska za ňu žiadny bod a pri semestrálnej skúške bude hodnotený známkou FX.

Podľa ust. čl. 18 Študijného poriadku študent môže používať pri vypracovaní zadania nekomentované právne predpisy v listinnej podobe.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám veľa úspechov.

 

Katedra obchodného a hospodárskeho práva PraF UK