Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZS_21/22_Infomácia k priebehu skúšky z predmetu ObP I


10. 01. 2022 13.10 hod.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatreniami dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorými sa prijímajú opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, ako aj v korelácii s Opatreniami dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave týkajúcimi sa skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2021/2022

i n f o r m u j e

- o spôsobe realizácie ústnej skúšky z predmetu  

OBCHODNÉ PRÁVO 1 (v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia)  v skúškovom období ZS ak roka 2021/2022:

Ústna skúška sa bude realizovať nasledovným spôsobom: 

§  Študent je prihlásený na jeden z termínov v systéme AIS2, ktoré sú dostupné v systéme AIS 2, študent sa môže na termín skúšky prihlasovať a odhlasovať najneskôr 48 hodín pred plánovaným termínom skúšky. Po tomto časovom horizonte už nebude možné sa zo skúšky odhlásiť, iba svoju neúčasť ospravedlniť v zmysle príslušných ustanovení Študijného poriadku PraF UK.

§  Následne po skončení prihlasovanie/odhlasovanie  na skúšku má KOHP PraF UK 48 hodín na spracovanie kvantitatívnych dát študentov, s tým, že dôjde k rozdeleniu študentov podľa počtu skúšajúcich na danom termíne. Dávame do pozornosti skutočnosť, že vzhľadom na aktuálne opatrenia nie je možné, aby si študent zvolil konkrétneho vyučujúceho. Pridelenie študenta k skúšajúcemu je náhodné.

§  Ústna skúška pozostáva z dvoch častí:

1.    Príprava na ústnu skúšku

2.    Ústna skúška

 

1.    Príprava na ústnu skúšku prebieha nasledovným spôsobom:

KOHP vytvorí prostredníctvom personálnej platformy doktorandov ( Mgr. Adamiková, Dr. Pintérová, Mgr. Šťastová) v aplikácii MS TEAMS tím s názvom: „Obchodné právo 1 (Bc. Mgr.) - príprava na ústnu skúšku“ a zašle Vám pozvánku na konkrétny termín online meetingu/schôdzky, pozvánka bude adresovaná konkrétnym študentom prihláseným na skúšku, je preto nevyhnutné aplikáciu MS TEAMS mať nainštalovanú  a k dispozícii min. v čase 48 hodín pred plánovaným termínom skúšky. 

Do vyššie uvedenej skupiny sa prihlasujete podľa časového rozpisu, ktorý Vám bude zaslaný mailom zo strany KOPHP (bude Vás kontaktovať Dr. Katkovčin).

 Doktorand overí Vašu  totožnosť na základe ISIC preukazu ukázaného na kameru.

Doktorand Vám náhodným spôsobom pridelí otázku prostredníctvom elektronických prostriedkov – aplikácie „Pretty Random“. Túto pridelenú otázku komunikuje doktorand s príslušným vyučujúcim.

Študent sa začína pripravovať, na prípravu má študent minimálne 10 minút, čo vyplýva zo študijného poriadku. Počas prípravy má študent kameru otočenú na prípravu. Pri príprave ako aj pri ústnej skúške je možné používať nekomentované právne predpisy v listinnej podobe. Pri príprave ani pri samotnej ústnej skúške nie je možné používať iné podklady a materiály.

 

2.    Priebeh ústnej skúšky

 

Po uplynutí času na prípravu Vás doktorand vyzve, aby sa prehlásil zo stretnutia „Obchodné právo 1 (Bc. Mgr.) - príprava na ústnu skúšku“ na stretnutie k svojmu skúšajúcemu – k tomuto druhému online stretnutiu opäť cez aplikáciu MS TEAMS rovnako dostanete pozvanie od konkrétneho vyučujúceho. 

V rámci online stretnutia s vyučujúcim Vás už k slovu vyzve príslušný skúšajúci. Počas ústnej skúšky Vám skúšajúci na základe výsledkov z priebežného hodnotenia a Vašej odpovede udelí hodnotenie, s ktorým Vás oboznámi a zaeviduje ho do systéme AIS 2 v súlade s aktuálnym znením príslušných ustanovení Študijného poriadku PraF UK.  Vaša známka hodnotenie pozostáva z hodnotenia získaného počas semestra (51 % ) a ústnej skúšky (49%). Následne sa môžete z online meetingu/schôdzky odpojiť.

V zmysle príslušných vyššie uvedených opatrení študent nesmie vyhotovovať zvukový, obrazový ani zvukovo-obrazový záznam skúšky. Záznam priebehu skúšky je vyhotovovaný skúšajúcim alebo ním poverenou osobou, pričom je možné vyhotovovať zvukový, obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam aj z prípravy na skúšku.

  

Do pozornosti dávame aj nasledovné ustanovenia Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v aktuálnom znení (ďalej len "Študijný poriadok") ako aj ďalšie skutočnosti:

 

Podľa ods. 9 čl. 11 Študijného poriadku: Pri hodnotení študijných výsledkov je v skúšanom predmete skúšaný obsah tohto predmetu v súlade s informačným listom predmetu. Znenia základných otázok alebo zadaní, ktoré si študent náhodne vyberá alebo ktoré sú mu v zadané, sa musia týkať iba skúšaného predmetu. V primeranej miere môže pedagóg skúšať aj ďalšie inštitúty a súvislosti, ktoré sú potrebné na pochopenie a vysvetlenie obsahu skúšaného predmetu. 

 

Podľa ods. 10 čl. 11 Študijného poriadku:  Ak študent pri hodnotení študijných výsledkov alebo jeho časti v rámci predmetu preukázateľne podvádzal, hľadí sa na neho, ako keby túto kontrolu štúdia (skúšania) alebo jej časť neabsolvoval úspešne; pri časti priebežného hodnotenia nezíska za ňu žiadny bod a pri semestrálnej skúške bude hodnotený známkou FX. Takéhoto študenta pedagóg môže vykázať z miestnosti, v ktorej sa koná hodnotenie študijných výsledkov.

 

V zmysle vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme informovať, že systém Moodle obsahuje plug-in na identifikovanie plagiátorstva.

 

Podľa ods. 1 čl. 15 Študijného poriadku: Študenti majú právo pri všetkých formách hodnotenia študijných výsledkov vrátane hodnotenia predmetov štátnej skúšky používať nekomentované právne predpisy v písomnej forme, nahliadať do nich a narábať s nimi počas skúšania i v čase určenom na prípravu. Toto ustanovenie sa nepoužije na tie predmety, pri ktorých to výslovne vylúči informačný list predmetu.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám veľa úspechov.

Katedra obchodného a hospodárskeho práva PraF UK