Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZS_21/22_OPRAVNÉ TERMÍNY PH Z PREDMETU OBCHODNÉ PRÁVO I


21. 12. 2021 19.58 hod.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. č. 10/2021, ktorým sa prijímajú opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, informuje o spôsobe realizácie PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA pri predmetoch Obchodné právo 1 pre bc. stupeň štúdia, Obchodné právo 1 pre mgr. stupeň štúdia, Obchodné právo 1 pre EaP 

v opravnom termíne, ktorý sa uskutoční  

 

v pondelok  dňa 03.01. 2022, 17.01. 2022 a  31.01. 2022 od 09:15 prostredníctvom systému MOODLE.

 

V systéme MOODLE bude vytvorený osobitný priečinok:

Názov priečinku: Obchodné právo 1 (Bc., Mgr.) – priebežné hodnotenie

Link na priečinok: https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=3120.

Do uvedeného priečinka je študent daného predmetu povinný sa v čase konania priebežného hodnotenia prihlásiť a to bez zadania osobitného kľúča. Následne bude mať študent prístup k testu v podobe prípadovej štúdie s otvorenými otázkami z matérie, odprednášanej do dňa realizácie PH. Prípadovú štúdiu mu systém náhodne priradí z banky prípadových štúdií. Prípadová štúdia bude obsahovať skutkovú podstatu a otvorené otázky, na ktoré bude potrebné odpovedať priamo do formulára v MOODLE v stanovenom časovom limite 60 min. a vypracované zadanie elektronicky odovzdať.

KOHP dáva poslucháčom do pozornosti aj skutočnosť, že opravné termíny sa v súlade s čl. 13 Študijného poriadku sa budú realizovať v stanovených termínoch, ktoré budú zverejnené v systéme v AIS 2 (bude potrebné sa na ne riadne prihlásiť), a to na celú časť priebežného hodnotenia predmetu Obchodné právo I, t.j. za vypracovanie zadania bude možné získať 51b s odkazom na ods. 4 predmetného článku v znení: "Opravné termíny nahrádzajú priebežné hodnotenie ako celok, preto sa k ich výsledku nepripočítavajú body, ktoré študent získal v priebežnom skúšaní skôr." 

 

Do pozornosti dávame aj nasledovné ustanovenia Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v aktuálnom znení (ďalej len "Študijný poriadok"):

 

Podľa ust. čl. 14 ods. 5 Študijného poriadku pri kontrole štúdia je v skúšanom predmete skúšaný obsah tohto predmetu. V primeranej miere môže pedagóg skúšať aj inštitúty a súvislosti z prerekvizitného predmetu, ktoré sú potrebné na pochopenie a vysvetlenie obsahu skúšaného predmetu.

Podľa ods. 7 čl. 14 Študijného poriadku ak študent pri kontrole štúdia (skúšania) alebo jej časti preukázateľne podvádzal, hľadí sa na neho, ako keby túto kontrolu štúdia (skúšania) alebo jej časť neabsolvoval úspešne, pri časti priebežného skúšania nezíska za ňu žiadny bod a pri semestrálnej skúške bude hodnotený známkou FX.

 

Podľa ust. čl. 18 Študijného poriadku študent môže používať pri vypracovaní zadania nekomentované právne predpisy v listinnej podobe.

 

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám veľa úspechov.