Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ASPI pre študentov (aktualizované)

Prístup k právnemu informačnému systému ASPI cez internetový portál www.noveaspi.sk


26. 08. 2016 14.14 hod.

Vážení študenti,

od akademického roku 2016/2017 pre Vás naša fakulta a spoločnosť Wolters Kluwer s. r. o. pripravili novinku: prístup k právnemu informačnému systému ASPI cez internetový portál www.noveaspi.sk pre všetkých študentov fakulty za výrazne zvýhodnených podmienok.

Za úhradu náhrady nákladov fakulty spojených s obstaraním licencie vo výške len 1,30 eur na celý akademický rok 2016/2017 získate online prístup k základnému balíku systému ASPI, ktorý zahŕňa formálne pramene práva tvoriace vnútroštátny právny poriadok Slovenskej republiky od roku 1918, a to všetky časové verzie rekonštruovaných úplných znení, dôvodové správy k všeobecne záväzným právnym predpisom, judikatúru československých a slovenských súdov publikovanú v oficiálnych publikačných nástrojoch, prípadne ďalšie súdne rozhodnutia, historickú judikatúru zo zbierok „Bohuslavova zbierka“ a „Vážneho zbierka“, vybrané digitalizované diela odbornej právnickej literatúry (bezplatne rozširované periodiká, prípadne aj iné periodiká, vybrané odborné monografie a komentáre).

Podrobnejšie informácie, ako aj vyhlásenie užívateľa, ktoré je v prípade záujmu o aktiváciu prístupu potrebné doniesť si vytlačené, vyplnené a podpísané na zápis, nájdete na odkazoch nižšie.

Informácia pre študentov - www.noveaspi.sk

Vyhlásenie študenta - ASPI (formát DOCX)

Vyhlásenie študenta - ASPI (formát RTF)

Vyhlásenie študenta - ASPI (formát PDF)

Opatrenie dekana č. 3/2016, ktorým sa určuje spôsob a lehota úhrady pomernej náhrady nákladov vynaložených na obstaranie licencie ASPI pre užívateľov, ktorými sú študenti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Platbu za ASPI môžete uhradiť v pokladni PrafUK do konca mesiaca október 2016.

 


Návod pre študentov na vytvorenie prístupu www.noveaspi.sk