Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Evidencia hodnotení v AIS/indexoch


26. 01. 2016 08.17 hod.

Upozorňujeme študentov, že hodnotenia predmetov musia byť zaevidované rovnako v systéme AIS ako i v indexoch. Podľa  ustanovenia čl. 20 ods. 8 „Študent predloží index študijnému oddeleniu na kontrolu najneskôr v prvý pracovný deň po ukončení každého skúškového obdobia“.

Študenti v poslednom roku štúdia, ktorí nebudú mať zaevidované všetky hodnotenia predmetov v systéme AIS a v indexe, nebudú môcť pristúpiť k vykonaniu štátnych skúšok. Týka sa to aj zápisu hodnotenia predmetov „Diplomová práca“ / „Záverečná práca“ (je potrebné kontaktovať školiteľa).