Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odovzdávanie záverečných prác


13. 03. 2017 13.26 hod.

Záverečnú prácu je potrebné odovzdať na príslušnú katedru prostredníctvom podateľne a prostredníctvom systému AIS nasledovne: Bakalársku prácu najneskôr do 15.4., diplomovú prácu - študenti v dennej forme štúdia do 15.1., a diplomovú prácu – študenti v externej forme štúdia do 30.6.  príslušného akademického roka.  Podľa Vnútorného predpisu č. 12/2013 (Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave) „elektronickú verziu školského diela (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text) odovzdáva autor prostredníctvom AIS. AIS automaticky vygeneruje návrh licenčnej zmluvy medzi autorom a Slovenskou republikou a návrh licenčnej zmluvy medzi autorom a UK. Autor...odovzdá jeden exemplár bakalárskej/diplomovej práce v tlačenej forme a z AIS vygenerované a autorom podpísané dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy uzatváranej s UK.“ Spolu s uvedeným  autor odovzdá prostredníctvom podateľne 1 ks fotokópie prvej strany záverečnej práce.