Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Postup pri rozvrhovej kolízii v akademickom roku 2016/2017


19. 09. 2016 16.11 hod.

 

1.      Ak prebieha výučba dvoch a viacerých študijných predmetov podľa záväznej verzie rozvrhu hodín, ktoré má študent zapísané v tom istom dni a  rovnakom čase (ďalej len „rozvrhová kolízia“), má tento študent právo na preradenie sa do inej seminárnej skupiny (ďalej len „skupiny“).

2.      Preradenie študenta do inej skupiny študijného predmetu má povinnost povoliť vyučujúci – od ktorého sa študent preraďuje – a to len ak nastane situácia predpokladaná v bode č. 1. Ostatné dôvody sú na zvážení vyučujúceho.

3.      Preradenie študenta do inej skupiny povolí vyučujúci – ku ktorému sa študent preraďuje – len ak počet študentov v tejto skupine neprekročí 25, alebo kapacitu učebne, v ktorej prebieha výučba danej skupiny.

4.      Študent vyhľadá vyučujúceho skupiny, z ktorej sa chce preradiť a požiada ho o jeho súhlas (postačí ústny) s preradením sa do inej skupiny. Po udelení súhlasu študent vyhľadá vyučujúceho skupiny študijného predmetu, do ktorej sa chce preradiť a požiada ho o jeho súhlas (postačí ústny) s prijatím do tejto skupiny. Následne vyučujúci vykoná potrebné zmeny v evidencii dochádzky.

5.      V prípade, ak vyučujúci nepovolia preradenie do inej skupiny podľa bodu 2 a 3, o preradení alebo nepreradení rozhodne zástupca vedúceho alebo riaditeľa príslušnej katedry alebo ústavu, o čom emailom informuje príslušného študenta.

6.      V prípade, že rozvrhové kolízie nebude možné odstrániť podľa bodov 2 až 5, študent môže požiadať o zmenu alebo zrušenie zapísaných predmetov v lehote podľa čl. 12 ods. 9 Študijného poriadku. Na tento účel sa študent v čase úradných hodín dostaví na študijné oddelenie a predloží podklady preukazujúce rozvrhovú kolíziu ako aj to, že ju nebolo možné odstrániť.

7.      Pokiaľ študentovi nie je podľa bodu 6 vyhovené, môže sa obrátiť so žiadosťou na prodekana pre vzdelávaciu činnost prvého a druhého stupňa, ktorý v prípade potreby vykoná vhodné opatrenia.

 

Dňa 19.9.2016

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

   prodekan