Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výpis výsledkov zo štúdia


06. 07. 2016 11.00 hod.

Výpis výsledkov zo štúdia vyhotovuje študijné oddeneie na základe písomnej žiadosti študenta. K žiadosti je potrebné priložiť aj doklad o uhradení poplatku v súlade s vnútornými predpismi dekana a rektora ( zverejnené vo vnútorných predpisoch o poplatkoch súvisiacich so štúdiom na www.uniba.sk, www.flaw.uniba.sk).
Číslo účtu / IBAN: SK67 8180 0000 0070 0013 5310. Výpisy výsledkov zo štúdia podpisuje prodekan pre študijné veci. Nie sú vyhotovované na počkanie, spravidla však do 1-2 dní.