Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doplnenie k Voľbám do Študentskej rady vysokých škôl

Predĺženie lehoty na podávanie návrhov kandidátov


26. 09. 2018 16.14 hod.

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „predsedníctvo“)

na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 98/2018 zo dňa 29. 6. 2018 a uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 99/2018 zo dňa 29. 6. 2018

vyhlásilo dňa 12.9.2018 riadne voľby delegátov Univerzity Komenského v Bratislave do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2018 – 2020 vo volebnom obvode Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta a stanovilo podmienky a termíny ich vykonania v rámci ktorých (okrem iného) určilo, že návrh na kandidáta na delegáta ako aj súhlas s kandidatúrou možno predkladať do 24. septembra 2018 do 12,00 hod. tajomníkovi Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty JUDr. Soni Ralbovskej Sopúchovej, PhD.;

Vzhľadom na to, že podľa ustanovenia čl. 15 ods. 1 písm. b) Vnútorného predpisu č. 14/2015 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1, ktorý sa podľa čl. 30 ods. 3 tohto predpisu primerane použije aj na voľby do študentskej rady vysokých škôl platí, že lehota medzi zverejnením vyhlásenia všeobecných volieb a termínom, kedy sa končí podávanie návrhov kandidátov, musí byť najmenej štrnásť kalendárnych dní, predsedníctvo rozhodlo, že návrh na kandidáta na delegáta ako aj súhlas s kandidatúrou možno predkladať do 26. septembra 2018 do 20:00 hod. tajomníkovi Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty JUDr. Soni Ralbovskej Sopúchovej, PhD., a zároveň, že sa tieto voľby uskutočnia v miestnosti č. 324 IURIDICUM v sídle Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na Šafárikovom nám. č. 6.

Ostatné podmienky voľby delegátov Univerzity Komenského v Bratislave do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2018 – 2020 vo volebnom obvode Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta stanovené Uznesením predsedníctva č. 4/P-II/2018 zo dňa 12.9.2018 zostávajú zachované.

 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty