Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odpovede na dotazy študentov zaslané cez anonymný formulár


20. 12. 2017 11.10 hod.

Viacero otázok sa týkalo učebných metód konkrétnych pedagógov. Vedenie presadzuje, aby pedagógovia mohli vyvíjať svoju činnosť na základe vlastného uváženia a súhlasí s tým ak majú na študentov vysoké nároky ohľadom prípravy na semináre, pretože je dlhodobý problém, že študenti na semináre nechodia pripravení, čo znemožňuje prácu na seminároch. Zároveň, to však, ale vyžaduje vysokú mieru pripravenosti a odbornosti u samotného pedagóga. Jeho metódy nemôžu narúšať kvalitu semináru. Študent má právo dostať odpoveď na otázku, ktorú položí. V súvislosti s Vašimi podnetmi bude vedenie pokračovať v hospitáciach na seminároch i prednáškach, tak ako tomu bolo i v minulých semestroch a zo zistených nedostatkov budú vyvodené dôsledky. Pokiaľ, je a bude dlhodobý problém s konkrétnym pedagógom, požiadajte o pomoc priamo vedenie alebo študentských senátorov.


Otázka nekomentovaných právnych predpisov na štátnych skúškach je aktuálna a vedenie sa ňou zaoberá už dlhšiu dobu. Vedecká rada fakulty zaviazala vedenie zaviesť nekomentované právne predpisy na štátnych skúškach od akademického roku 2018/2019. V súčastnosti prebieha na fakulte zmena skladby študijného programu v bc. stupni a niektoré katedry sú touto zmenou veľmi vyťažené a môžeme objektívne povedať, že priebeh semestrálnych skúšok s využitím nekomentovaných právnych predpisov ešte nedosiahol takú úroveň, aká je potrebná na štátnej skúške. Do úvahy momentálne pripadá Katedra správneho a environmentálneho práva a Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, ktoré budú oslovené s touto záležitosťou a dekan sa študentom zaviazal, že sa zásadným spôsobom pričiní o to, aby bola táto otázka na katedrách otvorená a v priebehu januára dá konečnú odpoveď.


Podnety týkajúce sa študijného oddelenia: Sme si vedomí, že práve Študijné oddelenie je miesto, kde sú akékoľvek nedostatky najviac viditeľné, pretože má so študentami priamy styk. Dlhodobejšie sa snažíme nastaviť optimálny model jeho fungovania a neustále prebiehajú mnohé zmeny k rýchlejšiemu a flexibilnejšiemu fungovaniu či už to bola zmena zápisov alebo nedávna zmena e-Fakulta v rámci, ktorej sme zabezpečili elektronizáciu väčšiny podaní.

Oddelenie momentálne prebehlo niekoľkými personálnymi zmenami, preto Vás prosíme o trpezlivosť, nakoľko fungovalo čiastočne v obmedzenom režime. Prebehlo výberové konanie nových zamestnancov, na ktorom sme si dali veľmi záležať, aby prijatí zamestnanci boli nie len odborne ale i ľudsky vhodní na túto pozíciu.


Otázka: 

Bude sa nejako riešiť to, že vyučujúci neodpovedajú na emaily ? Najmä v súvislosti so záverečnými prácami sa mnohokrát stretávame s tým že nedostaneme odpoveď ani po mesiaci

Odpoveď:

Na základe článku 4 odsek 1 písmeno r) Študijného poriadku fakulty má študent právo na odpoveď od vyučujúceho za predpokladu, že email zaslal zo študijného mailového konta. Na problematiku emailov, je upozorňované už dlhšiu dobu a vyvinieme ešte väčšie úsilie, aby kolegovia svoje povinnosti plnili. Pokiaľ, je dlhodobý problém s konkrétnym pedagógom, požiadajte o pomoc študentských senátorov.


Otázka: 

Dobrý deň, od začiatku štúdia na Prafuk som sa učil rovnoprávnosti. Tak ma zaujal postoj pána dekana a rektora keď uvideli že Martina Daňa nechceli pustiť na rozhovor z prezidentom Kiskom, nezasiahli. Ved on mal rovnaké právo ako všetci ostatní novinári, áno bol vulgárny avšak práve pre to že ho nechceli pustiť. Niesom k nemu naklonení ani mu nefandim iba som sa nad tym zamyslel. Ďakujem.

Odpoveď:

Rozhodnutie, komu poskytnúť rozhovor je právom pána prezidenta. To, koho z bezpečnostných dôvodov nepustia k pánovi prezidentovi je zasa úloha prezidentovej ochranky, ktorá má zrejme vedomosti o pôsobení pána Daňa.


Otázka:

Bude v budúcnosti opäť prebiehať výučba študentov vo forme jednotlivých krúžkov?

Odpoveď: 

Seminárne skupiny ostávajú zachované počas celého štúdia pre súčasný 3., 4., a 5. ročník, avšak do budúcna s nimi už nepočítame.


Otázka:

Prečo sa mnohí na ústavoch spamätali až teraz na konci sem., že na externom je priebežné hodnotenie a povedali si, že ho dajú, ale nikde to nie je oficiálne oznámené, len vyvoleným študentom sa to dá na vedomie. Podmienky sa stanovujú na začiatku, predsa nie na konci... napr.: Dobrý deň, ospravedlňujeme sa za nejasnosti, ktoré vznikli z dôvodu nami nezavineného presunu výučby. Vzhľadom na skutočnosť, že v informačnom liste je uvedených 20% za priebežné hodnotenie pri predmete Teória práva I., bude potrebné s Vami na poslednom cvičení napísať test. Test bude pozostávať z 10 otázok s tromi správnymi/nesprávnymi odpoveďami. Test sa bude písať na začiatku cvičenia. Nasledovať bude prednáška. Počas prednášky budú ostatní pedagógovia opravovať test. Vyhodnotenie prebehne počas prestávky, taktiež budete upovedomení o postupe v prípade nedostavenia sa (len v extrémnych prípadoch a vopred ospravedlnený) alebo pri zisku nedostatočného počtu bodov. Obsah testu- témy prednesené na prvých troch cvičeniach. Povinná literatúra- Fábry, Kasinec, Turčan- Teória práva, Wolters Kluwer, 2017. Na teste majú povinnosť sa zúčastniť všetci študenti bez výnimky! V prípade otázok ma prosím kontaktujte. 

Odpoveď:

Pokiaľ bolo priebežné hodnotenie ako spôsob hodnotenia uvedené v informačnom liste predmetu, táto informácia Vám musela byť známa. Uvedený email, Vám bol zaslaný dva týždne pred priebežným hodnotením na upresnenie.


Otázka:

K čomu je dobrý index, pre externých študentov je to veľká záťaž zháňať vyučujúcich, keď sa jedná o písomky, kedy sa na výsledok čaká nejaký ten deň/týždeň. Zbytočne veľa hodín konzultácií, sedieť pol dňa na hodine a počúvať ako vyučujúci číta z knižky, nie je prospešné. Dá sa to zvládnuť za 2 vyučovacie hodiny a ďalšie 2 vyučovacie hodiny môže doniesť nejaký prípad z praxe a urobiť rozbor, ako sa na prípad pozerať, proste ako ho uchopiť. 16 hodín za semester bohato stačí. Keď nebudú prípady, aj 12 hodín postačí, nič prevratného sa nedozvedáme z tých hodín.

Odpoveď: 

Už dlhšiu dobu si vedenie uvedomuje, nadbytočnosť evidencie známok v indexoch. Bohužiaľ, nemáme možnosť to ovplyvniť sami, ale ich zrušenie musí schváliť univerzitný senát. Vyvíjame však všetky potrebné kroky na to, aby sme od budúceho akademického roka k takejto zmene mohli pristúpiť.


Otázka:

Dobrý deň prajem, zaujímal by ma Váš názor na situáciu, ktorá vzniká pravidelne pri magisterských štátnych záverečných skúškach (prvým pokusom neprejde cca 50% študentov), vzhľadom na skutočnosť, že daní študenti už majú absolvované predmety, z ktorých sa skladá štátna záverečná skúška. Nebolo by lepším riešením spraviť "sito" už v rámci ročníkových skúšok? Myslíte si, že reálne príde také množstvo študentov NEpripravených na ŠTÁTNE SKÚŠKY? Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď:

Nie je pravda, že ktokoľvek má potrebu robiť nejaké “sito”. Neexistujú žiadne “kvóty” na to koľko študentov spraví skúšku. Reálny problém pri štátnej skúške, je skutočne nepripravenosť, a to, že študenti podcenia množstvo matérie potrebnej na naučenie.


Otázka:

Dobrý deň, bolo by možné na základe žiadosti študenta posunúť termín štátnej skúšky (nemyslím o jeden alebo dva dni) z dôvodu prípravy na medzinárodný simulovaný súdny spor, kde študenti reprezentujú fakultu v zahraničí (konkrétne Jessup). Ak áno, komu túto žiadosť adresovať?

Odpoveď:

Na termín štátnej skúšky sa prihlasujete samostatne, pokiaľ sa neprihlásite na prvý termín, ale až na druhý, nestratíte tým jeden z opravných termínov štátnej skúšky.


Otázka:

Bude možné absolvovať prenášané skúšky z predmetov letného semestra 2.ročníka (ÚP2/SP2) aj tento, zimný semester, 3.ročníka? Ak áno, akým spôsobom bude prebiehať prihlasovanie?

Odpoveď: 

V zmysle čl. 16 ods. 5 Študijného poriadku fakulty “Katedry vypíšu prostredníctvom systému AIS 2 v skúškovom období letného semestra pre predmet vyučovaný v zimnom semestri toho istého akademického roku termíny a počet miest v rámci nich tak, aby bol najmenej taký, ako je počet študentov, ktorí ešte nemajú absolvovanú semestrálnu skúšku zo zimného semestra,” avšak vypísanie termínov pre predmety z letného semestra predošlého akademického roka v zimnom semestri ďalšieho akademického roka je na uvážení katedry a prihlasovanie na takéto termíny prebieha klasickým spôsobom ako na ostatné skúšky.


Otázka:

Vážený pán dekan, chcela by som sa spýtať na základe čoho boli vyberaní študenti, ktorí boli ocenení pánom rektorom pri príležitosti dňa študentstva. Konkrétne by ma zaujímal pán poslanec za SAS. Chápem, že výber študentov je plne vo Vašej právomoci a nemienim ho spochybňovať, ale ak Vám nevadí odpovedať, zaujímalo by ma, čo sú pre Vás hlavné kritériá výberu ocenených študentov.

Odpoveď:

Študenti boli vybratí na základe zásluh a prospešnej činnosti na fakulte. Konkrétne pán Sloboda za to, že i napriek tomu, že nie je člen senátu zastupuje celú komunitu našich externých študentov,  a presadil u vedenia niekoľko zmien, ktoré pomohli zlepšiť kvalitu ich štúdia.


Otázka:

Plánuje sa niečo meniť v našej hroznej knižnici? Však sa tam nedá nič požičať!!!

Odpoveď:

Knižnica momentálne prechádza určitými zmenami, vymenil sa napríklad riaditeľ knižnice. Pokúsime sa v dohľadnej dobe zrevidovať zaradenie jednotlivých kníh a vyčleniť, čo najväčšie množstvo medzi vypožičateľné.


Otázka:

Prečo študent nemá právo vedieť pred skúškou meno svojho skúšajúceho, nakoľko skoro každý vyučujúci ma na danú problematiku iný názor, si myslím, že každý si chce vybrať svojho vyučujúceho ktorý ho učil celý semester pretože potom dochádza k odlišnosti názoru a študent skúškou neprejde len preto, že napísal názor iného vyučujúceho.

Odpoveď:

V súčastnosti systém vypisovania skúšok do aisu závisí od zaužívanej praktiky každej katedry, sú isté tendencie i túto oblasť zjednotiť, závisí to však od konkrétnej dohody medzi senátormi a jednotlivými katedrami. V súčasnosti študentskí senátori začínajú s oslovovaním jednotlivých katedier a chystajú túto problematiku otvoriť na pôde Akademického senátu fakulty.