Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o kandidátoch pre voľby dekana právnickej fakulty

Voľby sa uskutočnia dňa 10. októbra 2018 o 9:00 hod.


03. 10. 2018 20.22 hod.

Volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „volebná komisia“) posúdila na svojom zasadnutí dňa 03. októbra 2018 v zmysle čl. 3 ods. 3  Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty - Vnútorný predpis č. 8/2010  (ďalej len „Poriadok voľby“), splnenie podmienok podaných návrhov kandidátov na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Po kontrole prevzatých návrhov kandidátov volebná komisia konštatuje, že všetky podané návrhy spĺňajú podmienky v súlade s čl. 2 ods. 1 - 3 Poriadku voľby.

V súlade s vyššie uvedeným volebná komisia oznamuje, že do volieb kandidáta na dekana boli zaradení nasledujúci kandidáti:

- doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

- prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA


Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie 

Životopis kandidáta doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. 

Životopis kandidáta prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LLM, MA

 
V Bratislave dňa 3. októbra 2018

 
Mgr. Martin Dufala, PhD.
predseda
volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty