Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o kandidátoch pre voľby dekana právnickej fakulty

Voľby sa uskutočnia dňa 29. apríla 2022 o 9:00 hod.


20. 04. 2022 12.04 hod.

Volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „volebná komisia“) posúdila na svojom zasadnutí dňa 20. apríla 2022 v zmysle čl. 3 ods. 3  Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty - Vnútorný predpis č. 8/2010  (ďalej len „Poriadok voľby“), splnenie podmienok podaných návrhov kandidátov na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Volebná komisia konštatovala, že všetky návrhy na kandidáta na dekana PraF UK boli podané len vo vzťahu k osobe doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. Návrhy boli podané v lehote stanovenej Predsedníctvom akademického senátu (t. j. do 19. 4. 2022 do 12:00 hod.). Všetky návrhy, s výnimkou návrhu č. 17, spĺňajú podmienky článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

V súlade s vyššie uvedeným volebná komisia oznamuje, že do volieb kandidáta na dekana bol zaradený nasledujúci kandidát:

- doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.


Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie 

 

V Bratislave dňa 20. apríla 2022

 
doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
Predseda
Volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty