Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o kandidátoch pre voľby do AS PraF UK za zamestnaneckú časť

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 od 13:00 do 18:00


02. 10. 2018 16.48 hod.

Stála volebná komisia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte pre zamestnaneckú časť akademickej obce  (ďalej len „volebná komisia zamestnancov“) prevzala dňa 26. septembra 2018 od tajomníčky Akademického senátu PraF UK návrhy kandidátov do volieb do AS PraF UK vo volebnom období od 1.5.2018 až 31.4.2020.

Volebná komisia zamestnancov konštatovala, že všetky uvedené návrhy boli podané v súlade s čl. 3 a čl. 4 časti I Vnútorného predpisu č. 2/2016 – úplné znenie Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „Zásady volieb“). Po kontrole prevzatých návrhov kandidátov volebná komisia konštatuje, že tieto návrhy obsahujú predpísané náležitosti v súlade s čl. 4 ods. 1 časti I Zásad volieb.

V súlade s vyššie uvedeným volebná komisia zamestnancov oznamuje, že do volieb do AS PraF UK boli navrhnutí nasledujúci kandidáti za zamestnaneckú časť:

1) za Katedru rímskeho práva, cirkevného a kánonického práva bol navrhnutý kandidát doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

 

JUDr. Mária Nováková, PhD.
predsedníčka
Stála volebná komisia
zamestnanecká časť AS PraF UK