Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o kandidátoch pre voľby do AS PraF UK

Voľby sa uskutočnia dňa 4. mája 2022 od 09:00 do 15:00 hod.


29. 04. 2022 21.41 hod.

Stála volebná komisia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „volebná komisia zamestnancov“) prevzala dňa 22. apríla 2022 od tajomníčky Akademického senátu PraF UK návrhy kandidátov do volieb do AS PraF UK.

Volebná komisia konštatovala, že všetky uvedené návrhy boli podané v súlade s čl. 3 a čl. 4 časti I Vnútorného predpisu č. 2/2016 – úplné znenie Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „Zásady volieb“). Po kontrole prevzatých návrhov kandidátov volebná komisia konštatuje, že tieto návrhy obsahujú predpísané náležitosti v súlade s čl. 4 ods. 1 časti I Zásad volieb.

Kandidáti do volieb do AS PraF UK sú uvedení osobitne pre zamestnaneckú časť a pre študentskú časť, a to v zápisniciach o prevzatí a vyhodnotení prevzatých návrhov:

Zápisnica o prevzatí a vyhodnotení odovzdaných návrhov kandidátov pre voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty – zamestnanecká časť

Zápisnica o prevzatí a vyhodnotení odovzdaných návrhov kandidátov pre voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty – študentská časť - opravená

 

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.
predsedníčka
Stála volebná komisia
zamestnanecká časť AS PraF UK


Bc. Michaela Peťová
predsedníčka
Stála volebná komisia
študentská časť AS PraF UK