Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby delegátov do Študentskej rady vysokých škôl

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 od 13:00 do 18:00


12. 09. 2018 18.40 hod.

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) 

na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 98/2018 zo dňa 29. 6. 2018 a uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 99/2018 zo dňa 29. 6. 2018

I. vyhlasuje riadne voľby delegátov Univerzity Komenského v Bratislave do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2018 – 2020 vo volebnom obvode Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta; 

II. stanovuje nasledujúce podmienky a termíny vykonania volieb podľa odseku I: 

a. voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 v čase od 13:00 do 18:00 hod. v miestnosti č. 326 SB (Klub dekana) v sídle PraF UK v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6; 

b. vo volebnom obvode Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta sa volí jeden delegát

c. právo navrhovať kandidáta na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl má člen alebo skupina členov akademickej obce z radov študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj „fakulta“); každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty môže navrhnúť za delegáta do Študentskej rady vysokých škôl aj samého seba; 

d. na návrhu kandidáta na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl musí byť jasne a zreteľne uvedené, že sa kandidát navrhuje za delegáta do Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom obvode Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty; návrh musí mať písomnú formu a musí byť podpísaný navrhovateľom alebo navrhovateľmi, musí byť z neho zrejmé, kto je navrhovateľom alebo navrhovateľmi a kto je navrhovaný; k návrhu musí byť súčasne pripojené podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou; 

e. návrh na kandidáta na delegáta aj súhlas s kandidatúrou možno predkladať do 24. septembra 2018 do 12:00 hod. tajomníkovi AS PraF UK JUDr. Soni Ralbovskej Sopúchovej, PhD., prostredníctvom podateľne PraF UK; na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada.

V Bratislave dňa 12.9.2018

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty