Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledok doplňovacích volieb do AS PraF UK

Voľby sa uskutočnili dňa 4. októbra 2018 od 13.00 do 18.00


04. 10. 2018 20.13 hod.

Stála volebná komisia AS PraF UK, zamestnanecká časť (ďalej len "volebná komisia") oznamuje, že v doplňovacích voľbách,

ktoré sa uskutočnili dňa 4.10.2018 v čase od 13.00 do 18.00 v miestnosti č. 324 (IURIDICUM), bol zvolený do Akademického senátu Univerzity Komenského, Právnickej fakulty (ďalej len "AS PraF UK") kandidát

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Volebná komisia fakulty konštatuje, že voľby do AS PraF UK prebehli v súlade so Zásadami volieb do AS PraF UK a ďalšími vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 4.10.2018

JUDr. Mária Nováková, PhD.
predsedníčka zamestnaneckej časti
Stálej volebnej komisie AS PraF UK