Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie AS PraF UK

Zasadnutie sa uskutoční dňa 13.04.2022 (streda) o 12:30 hod.


07. 04. 2022 12.26 hod.

POZVÁNKA

na zasadnutie AS PraF UK, ktoré sa uskutoční dňa 13.4.2022 (streda) o 12:30 hod. prezenčne v miestnosti č. 324 SB (IURIDICUM) na Šafárikovom nám. č. 6, Bratislava s nasledovným programom:   

   

1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Odvolanie a voľba náhradníka Stálej volebnej komisie pre študentskú časť akademickej obce 

3. Vyslovenie súhlasu s navrhovanými členmi Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

4. Schválenie členov disciplinárnej komisie 

5. Rôzne 

6. Záver    

   

 

    

 

 

 

S úctou   

    

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.   

predseda AS PraF UK