Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie AS Praf UK

Zasadnutie sa uskutoční dňa 2.5.2022 (pondelok) o 15:00 hod.


29. 04. 2022 13.12 hod.

POZVÁNKA

 

na zasadnutie AS PraF UK, ktoré sa uskutoční dňa 2.5.2022 (pondelok) o 15:00 hod. prezenčne v miestnosti č. 324 SB (IURIDICUM) na Šafárikovom nám. č. 6, Bratislava s nasledovným programom:   

   

1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Odvolanie a voľba náhradníka Stálej volebnej komisie pre študentskú časť akademickej obce 

3. Správa o činnosti AS PraF UK za rok 2020-2021

4. Správa o činnosti AS PraF UK za funkčné obdobie máj 2020 – máj 2022

5. Rôzne 

6. Záver    

   

 

    

 

 

 

S úctou   

    

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.   

 

predseda AS PraF UK