Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie AS PraF UK

Zasadnutie sa uskutoční dňa 29.04.2022 (piatok) o 09:00 hod.


25. 04. 2022 06.52 hod.

 

POZVÁNKA

na zasadnutie AS PraF UK, ktoré sa uskutoční dňa 29.4.2022 (piatok) o 09:00 hod. prezenčne v miestnosti AUDITORIUM MAXIMUM na Šafárikovom námestí 6, Bratislava.

 

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 

2. Správa o výsledkoch overenia návrhov kandidátov na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

3. Voľba kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

4. Záver.

 

S úctou   

    

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.   

predseda AS PraF UK