Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie AS Praf UK

Zasadnutie sa uskutoční dňa 25.5.2022 (streda) o 9:00 hod.


11. 05. 2022 14.20 hod.

POZVÁNKA

na zasadnutie AS PraF UK, ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2022 (streda) o 9:00 hod. prezenčne v miestnosti č. 324 SB (IURIDICUM) na Šafárikovom nám. č. 6, Bratislava s nasledovným programom 

 1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu
 2. Uvedenie členov AS PraF UK 
 3. Voľba predsedu AS PraF UK 
 4. Voľba podpredsedov AS PraF UK a tajomníka AS PraF UK 
 5. Voľba overovateľov AS PraF UK 
 6. Zriadenie Legislatívnej komisie AS PraF UK 
 7. Zriadenie Kontrolnej komisie AS PraF UK 
 8. Voľba členov Legislatívnej komisie AS PraF UK a Kontrolnej komisie AS PraF UK 
 9. Voľba členov Stálej volebnej komisie fakulty pre voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislava, Právnickej fakulte 
 10. Rôzne
 11. Záver


S úctou   

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.   
predseda AS PraF UK