Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie AS Praf UK

Zasadnutie sa uskutoční dňa 29.6.2022 (streda) o 9:00 hod.


21. 06. 2022 17.04 hod.

POZVÁNKA

na zasadnutie AS PraF UK, ktoré sa uskutoční dňa 29.6.2022 (streda) o 9:00 hod. prezenčne v miestnosti č. 324 SB (IURIDICUM) na Šafárikovom nám. č. 6, Bratislava s nasledovným programom 

  1. Otvorenie, schválenie programu 
  2. Výročná správa o hospodárení za rok 2021
  3. Rozpočet výnosov a nákladov PraF UK na rok 2022
  4. Výročná správa o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2021
  5. Rôzne
  6. Záver

S úctou   

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.   
predseda AS PraF UK