Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Zuzany Tomovej - zrušená

dňa 9.3.2020 (pondelok) o 10:00 hod. v miestnosti č.309Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 37d) ods. 9, 10 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 (úplné znenie), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Zuzany Tomovej

v študijnom programe teória a dejiny štátu a práva, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Právne postavenie a činnosť Slovenskej národnej banky v kontexte slovensko - nemeckých vzťahov v období rokov 1939 až 1945“

sa bude konať dňa 9. marca 2020 o 10:00 hod. na UK v Bratislave, Právnickej fakulte, 3. poschodie SB, miestnosť č. 309.

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Oddelení vedy a doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave, 3. poschodie SB, miestnosť č. 319.

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan