Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky všeobecných volieb do AS UK

Voľby sa uskutočnili dňa 23.10.2023


24. 10. 2023 13.23 hod.

Volebná komisia pri Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len AS PraF UK) oznamuje, že

v
šeobecné voľby členov AS UK sa uskutočnili v súlade s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a právnym poriadkom Slovenskej republiky


a do AS UK boli právoplatne zvolení:

- v zamestnaneckom volebnom okrsku:

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

- v študentskom volebnom okrsku:

Bc. Pavol Hužička

Bc. Dávid Štrbka

V Bratislave, dňa 24.10.2023

 

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

predsedníčka Volebnej komisie