Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledok volieb kandidáta na dekana PraF UK

Voľby sa uskutočnili dňa 29. apríla 2022 o 9:00 hod.


29. 04. 2022 21.29 hod.

Volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „volebná komisia“) oznamuje, že vo voľbách kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

ktoré sa uskutočnili dňa 29.04.2022 o 9.00 hod. v miestnosti č. 324 (IURIDICUM), bol za kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zvolený kandidát 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Volebná komisia konštatuje, že voľby kandidáta na dekana prebehli v súlade s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, rovnako s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zápisnica o priebehu a výsledky voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

V Bratislave dňa 29. apríla 2022

doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
predseda 
Volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty