Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

COMENIUS JE ONLINE

COMENIUS kurzy predstavujú novú platformu, ktorá nadväzuje na koncept celoživotného vzdelávania. COMENIUS časopis je vedecký recenzovaný časopis. COMENIUS odborný blog a COMENIUS výskum predstavujú platformy pre popularizáciu práva.


28. 01. 2020 12.17 hod.

COMENIUS podcast

ComenIUS podcast vznikol pri príležitosti stého výročia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Predstavuje platformu určenú primárne pre zamestnancov, doktorandov, členov Vedeckej rady, členov Alumni klubu, absolventov a externých spolupracovníkov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Slúži ako komunikačný kanál na slobodné šírenie myšlienok členov akademickej obce.

Viac o podcastoch na: https://comeniuspodcast.flaw.uniba.sk/ 

 

COMENIUS kurzy

Comenius kurzy predstavujú novú platformu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá nadväzuje na koncept celoživotného vzdelávania, ktoré je súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy a  činnosti vysokých škôl.

Za účelom prehĺbenia a rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov, ako aj absolventov iných vysokých škôl, uskutočňuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo, a to vo forme Comenius kurzov.

Cieľom Comenius kurzov je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami z oblasti vied o práve, rozšíriť  ich vedomosti o poznatky z niektorých  príbuzných, príp. nových vedných disciplín a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu vo vybraných odvetviach práva.

Viac o kurzoch na: https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/ 

COMENIUS časopis

COMENIUS časopis je vedecký recenzovaný časopis Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vydávaný v elektronickej forme. Recenzovanie príspevkov prebieha od 1.11.2019. Príspevky pred týmto dátumom sú evidované ako odborné príspevky.

Názov časopisu vznikol spojením latinskej verzie mena učenca, po ktorom je pomenovaná naša Alma Mater, a latinského výrazu pre právo – ius. Príspevky v ňom uverejnené majú za cieľ rozobrať konkrétne praktické i teoretické právne otázky, priblížiť ich najmä vedeckej verejnosti, a tým obohacovať vedeckú a odbornú verejnú diskusiu v oblasti právnických tém. COMENIUS časopis je otvorený predovšetkým praktickým a aktuálnym otázkam vrátane polemických, pod podmienkou rešpektovania odbornej etiky a obvyklých pravidiel vedeckej práce.

Viac o časopise na: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/

 

COMENIUS odborný blog 

COMENIUS odborný blog je elektronický odborný časopis, ktorý vytvára priestor pre zamestnancov a študentov Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj pre členov rôznych právnych profesií, ktorí chcú publikovať svoje odborné príspevky spojených s právom.

COMENIUS odborný blog je prvým právnickým odborným blogom zaevidovaným v národnej databáze ISSN.

Jednotlivé blogy nájdete na https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/

 

COMENIUS výskum 

COMENIUS výskum predstavuje novú online platformu popularizácie práva a výsledkov vedeckej činnosti zamestnancov a doktorandov Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. COMENIUS výskum sa zameriava najmä na aktuálne riešené alebo nedávno ukončené granty a projekty. Cieľom online platformy je prezentovať projekty Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave a ich význam pre spoločnosť zrozumiteľnou a prístupnou formou.

Viac o jednotlivých projektoch na: comeniusvyskum.flaw.uniba.sk