Darujte 2% z Vašich daní


09. 02. 2018 08.50 hod.

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dovoľujem si Vám dať do pozornosti, že aj v tomto roku máte možnosť poukázať čiastku 2% z Vašej dane Právnickej fakulte UK v Bratislave prostredníctvom občianskeho združenia „Centrum praktického vzdelávania právnikov, o.z.“

Poskytnutie 2% pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše. Ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad z Vami zaplatenej dane subjektu, ktorý si vyberiete. V praxi to znamená, že Váš miestne príslušný daňový úrad prevedie sumu rovnajúcu sa predmetným 2% občianskemu združeniu CPVP, ktoré ich použije na podporu svojich aktivít. Bližšie informácie o aktivitách združenia, ako aj doteraz podporených projektoch, študentoch a činnostiach nájdete TU.

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne tiež pani Jarmila Walterová, m. č. 312, SB, kl. 484,  z ekonomického oddelenia fakulty.

Názov: Centrum praktického vzdelávania právnikov

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Šafárikovo nám. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava

IČO: 30788633

Číslo účtu: 2625726281/1100 (IBAN:SK4911000000002625726281), Tatra banka, a.s. 

 Predvyplnené TLAČIVO VYHLÁSENIA o poukázaní podielu zaplatenej dane

S pozdravom

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan PraF UK