Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtku, CSc.

Dňa 11. mája 2020 (pondelok) o 10.00 hod ONLINE prostredníctvom Microsoft Teams


24. 04. 2020 12.54 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 11.05.2020 (pondelok) o 10.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6,  Brattislava uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému:

Kontroverzie medzi prokuliánmi a sabiniánmi

a  verejnú habilitačnú prednášku doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtku, CSc.,  pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, na tému:

Manželská úcta (honor matrimonii) a manželské povedomie (affectio maritalis) ako pojmové znaky rímskeho manželstva v klasickom a justiniánskom práve

v odbore rímske právo  (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.).

            Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abc6aca7555814eb2ae5cfb99c3f3b670%40thread.tacv2/1588076833524?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d