Habilitačná prednáška Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.

dňa 10. novembra 2017 (piatok) o 13.00 hod. v IURIDICU


20. 10. 2017 11.57 hod.

 

 

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 10. novembra 2017 (piatok) o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Niektoré teoretické aspekty rímskej kúpno-predajnej zmluvy

a verejná habilitačná prednáška

 Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.,

pedagóga z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty,
Katedry dejín štátu a práva,

na tému:

Koncepcia zodpovednosti kupujúceho za náhodné zničenie alebo poškodenie veci v rímskom emptio-venditio“,

v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.