Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD.

dňa 5. apríla 2018 (štvrtok) o 13.00 hod., v IURIDICU


07. 03. 2018 11.19 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 5. apríla 2018 (štvrtok) o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD.,

pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry finančného práva,

na tému:

Zneužitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia“,

v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo.