Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Jany Strémy, PhD.

Dňa 14. marca 2023 o 13:00 hod.


17. 02. 2023 11.06 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 14.03.2023 (utorok) o 13.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

„Likvidácia obchodnej spoločnosti“

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Jany Strémy, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva


 na tému

Selektívne aspekty inštitútu likvidácie obchodnej spoločnosti

v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, Bratislava  (č. dv. 118 SB - zasadačka Vedeckej rady UK, 1. posch.).