Habilitačná prednáška JUDr. Mareka Kordíka, PhD., LL.M.

dňa 15. novembra 2017 (streda) o 15.00 hod. v IURIDICU


23. 10. 2017 14.15 hod.

 

 

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa 15. novembra 2017 (streda) o 15.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Právny styk s cudzinou“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Mareka Kordíka, PhD., LL.M.,

pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,

na tému:

Dokazovanie pričítateľnosti trestnej zodpovednosti právnických osôb“,

v odbore 3.4.7. trestné právo.