Habilitačná prednáška JUDr. Marianny Novotnej, PhD.

dňa 7. novembra 2017 (utorok) o 13.00 hod. v IURIDICU


03. 10. 2017 09.21 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 7. novembra 2017 (utorok) o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Zodpovednosť prevádzkovateľa ubytovacích služieb za vnesené veci (Český pohľad)“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Marianny Novotnej, PhD.,

pedagogičky z Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,
Katedry občianskeho a obchodného práva

na tému:

Od jednotného civilného deliktu k dichotómii režimov náhrady škody“,

v odbore 3.4.11. občianske právo.