Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

habilitačná prednáška JUDr. Márie Novákovej, PhD.

Dňa 26. augusta 2021 (štvrtok) o 13:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


28. 06. 2021 10.48 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 26.08.2021 (štvrtok) o 13.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému:

„Zdravotnícki pracovníci univerzitných pracovísk“ 

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Márie Novákovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, na tému „Aspekty expozície duálnej úpravy výkonu zdravotníckeho povolania na výučbových pracoviskách“, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej, bude zverejnený na web stránke fakulty www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.