Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. PhDr. Martina Skaloša, PhD.

Dňa 12. mája 2020 (utorok) o 14.00 hod ONLINE prostredníctvom Microsoft Teams


24. 04. 2020 13.02 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 12.05.2020 (utorok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému:

Historické reflexie vývoja právnej úpravy inštitútov vecných práv na území Slovenska s osobitným zreteľom na kodifikácie  dvadsiateho storočia

a  verejnú habilitačnú prednášku JUDr. PhDr. Martina Skaloša, PhD.,  pedagóga z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty, Katedry dejín štátu a práva,  na tému:

Historické a právne aspekty vývoja právnej úpravy vlastníctva a vlastníckeho práva a jeho uplatňovanie na  území Slovenska“,

v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.).

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a998da8fbc88e4eba9939b8a2b8c4a3da%40thread.tacv2/1588077022175?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d