Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. PhDr. Róberta Jágera, PhD.

dňa 13. decembra 2017 (streda) o 14.00 hod. v IURIDICU


24. 11. 2017 11.10 hod.

 

 

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa 13. decembra 2017 (streda) o 14.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. PhDr. Róberta Jágera, PhD.,

pedagóga z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty,
Katedry teórie štátu a práva,

na tému:

Vzťah vládnej moci a cirkvi na Veľkej Morave“,

v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.