Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Zuzany Hamuľákovej, PhD.

Dňa 7. mája 2020 (štvrtok) o 10.00 hod ONLINE prostredníctvom Microsoft Teams


24. 04. 2020 12.48 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 07.05.2020 (štvrtok) o 10.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému:

Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Zuzany Hamuľákovej, PhD., pedagogičky z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  Katedry správneho a environmentálneho práva, na tému:

Klasifikácia správnych deliktov trestnej povahy v kontexte Správneho súdneho poriadku a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.).

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aea29bd95b47845debe9b663068945234%40thread.tacv2/1588076738348?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d