Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Zuzany Mlkvej Illýovej, PhD.

Dňa 12. mája 2020 (utorok) o 10.00 hod ONLINE prostredníctvom Microsoft Teams


24. 04. 2020 12.58 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 12.05.2020 (utorok) o 10.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému:

Láme kúpa nájom? K historickoprávnym súvislostiam zvecnoprávnenia nájmu

a  verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Zuzany Mlkvej Illýovej, PhD., pedagogičky z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky, na tému:

Kedy vznikol československý štát? – právne a právnopolitické polemiky o vzniku československého štátu

v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.).

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3768eed1e26945beb0e6d67706327d21%40thread.tacv2/1588076911923?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d