Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška Mgr. et Mgr. Ondreja Podolca, PhD.

10. apríla 2019 (streda) o 11.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova)


12. 03. 2019 12.48 hod.Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 10. apríla 2019 (streda) o 11.00 hod.  v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, uskutoční

verejná obhajoba habilitačnej práce na  tému

„Medzi kontinuitou a diskontinuitou. Politický systém Slovenskej republiky 1939 – 1945“

a verejná habilitačná prednáška


Mgr. et Mgr.  Ondreja Podolca, PhD.,


pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky,

na tému

„Reformy ktoré predbehla doba (Právne aspekty pokusu o liberalizáciu komunistického režimu v Československu v druhej polovici osemdesiatych rokov)“

v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.