Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška Mgr. Mateja Mlkvého, PhD., LL.M.

Dňa 14. mája 2019 (utorok) o 13.00 hod v IURIDICU (m. č. 324, stará budova)


29. 04. 2019 00.00 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že sa

dňa 14. mája 2019 (utorok) o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Doktrinálny vývoj vlastníckeho práva a práva držby v recipovanom rímskom, anglickom a uhorskom práve

a verejná habilitačná prednáška Mgr. Mateja Mlkvého, PhD., LL.M.,


pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky,

na tému

Kritické pohľady na rímske právo v dielach anglickej jurisprudencie“,

v odbore 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva.