Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška prof. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD.

dňa 27. mája 2022 (piatok) o 11.00 hod online prostredníctvom MS Teams


10. 05. 2022 14.54 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 27.05.2022 (piatok) o 11.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému:

„Prísahy v stredovekom kánonickom práve“

a verejnú habilitačnú prednášku prof. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,  na tému:

„Očistná prísaha v klasickom kánonickom práve“, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.).

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej, bude zverejnený na web stránke fakulty www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.