Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Kamila Baraníka, PhD., LL.M.

Dňa 10. novembra 2020 (utorok) o 13.00 hod. ON-LINE


10. 11. 2020 13.00 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 10.11.2020 (utorok) o 13.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému „Ústava na hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu“ a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Kamila Baraníka, PhD., LL.M., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva a teórie práva, na tému „Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike“ v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abcbfa4c3b22b45b98f61dddf95e42da8%40thread.tacv2/1602659795739?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d