Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Kamila Baraníka, PhD., LL.M.

Dňa 10. novembra 2020 (utorok) o 13.00 hod. ON-LINE


10. 11. 2020 13.00 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 10.11.2020 (utorok) o 13.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému „Ústava na hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu“ a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Kamila Baraníka, PhD., LL.M., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva a teórie práva, na tému „Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike“ v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej, bude zverejnený na web stránke fakulty www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.