Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Hablitačná prednáška JUDr. Jany Duračinskej, PhD.,

Dňa 30. júna 2020 (utorok) o 14.00 hod. ONLINE prostredníctvom Microsoft Teams


15. 06. 2020 15.52 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 30.06.2020 (utorok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému „Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností“ a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Jany Duračinskej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva, na tému:

Skupiny spoločností v slovenskom obchodnom práve v porovnaní s rakúskou právnou úpravou koncernu

v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af600a230ef0b47679bd30462556883f4%40thread.tacv2/1592382233023?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d