Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Alexandry Löwy, Phd., LL.M.

Dňa 2. decembra 2021 (štvrtok) o 14:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


09. 11. 2021 17.36 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  02.12.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. JUDr. Alexandry Löwy, PhD., LL.M., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry občianskeho práva, na tému:

Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax

v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a88e870647456467ea636042fe79b82ad%40thread.tacv2/1637835008217?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d