Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Kataríny Kalesnej, CSc.

Dňa 14. mája 2020 (štvrtok) o 14.00 hod ONLINE prostredníctvom Microsoft Teams


24. 04. 2020 13.05 hod.

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  14.05.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesorku verejnú inauguračnú prednášku doc. JUDr. Kataríny Kalesnej, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva, na tému:

Je ordoliberalizmus mŕtvy?

 v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.).

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6a967aea6adb499d919480c60bf75279%40thread.tacv2/1588250154614?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d