Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD.

Dňa 12. novembra 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. ON-LINE


12. 11. 2020 14.00 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  12. novembra 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry finančného práva, na tému „Finančné pyramídy z pohľadu regulácie finančného trhu“  v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac1043a9d30b246078a4a6f00ba24e5fe%40thread.tacv2/1603800550624?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d