Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD.

Dňa 25.2.2021 (štvrtok) o 14:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


27. 01. 2021 14.25 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  25.02.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry teórie práva a filozofie práva, na tému:

Združenia ako prostriedok politickej participácie na správe vecí verejných

v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8bb07d4b13f74d3da98b52a022cf8260%40thread.tacv2/1612354661939?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d