Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Mgr. Ondreja Podolca, PhD.

Dňa 02. februára 2023 o 14:00 hod.


17. 01. 2023 12.26 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 02.02.2023 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. Mgr. Mgr. Ondreja Podolca, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky, na tému

Trojjediná ústava ČSSR (genéza a podoby štátoprávnej idey na sklonku komunistického režimu)

v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Amfiteáter (2. posch., stará budova) v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej  fakulty.