Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého, PhD.

Dňa 10. septembra 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. online na verejnom zasadnutí VR Praf UK v Bratislave, prostredníctvom aplikácie MS Teams


04. 08. 2020 11.48 hod.

 

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  10.09.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky, na tému

„Poňatie národa v slovenských právnych dejinách“

v odbore  teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2).

 

Inauguračná prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.


Link: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=f1cee4da-cf4f-44b8-b23a-b7dd39eaf36c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ad0990211b1364613a91fb431e01529ae@thread.tacv2%2F1599048169584%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%2522%257d%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true